Ang Kabilang Buhay


Ayon sa aming Religion teacher sa elementarya na si Mrs. Apolonia dela Cerna, may dalawang uri ng paghatol, ang particular judgment (para sa bawat indibiduwal) at ang general o final judgment. Nung isinulat ko ang tulang ito mahigit tatlumpung taon nang nagdaan, ang nasa isipan ko ay ang final judgment.
.
Sa Revelation 20:15, mababasa ang susunod:
12 At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakatayo sa harap ng trono, at mga aklat ay nangabuksan. Ang isa pang aklat ay binuksan, na siyang aklat ng buhay. Ang mga patay ay hinatulan ayon sa kung ano ang kanilang ginawa gaya ng nakaulat sa mga aklat. 13 Ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa loob nito, at kamatayan at ng hades ang mga taong patay na nasa kanila, at ang bawat tao ay hinuhusgahan ayon sa kung ano ang kanilang ginawa. 14 At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagatdagatang apoy. Ang lawa ng apoy ay ang pangalawang kamatayan. 15 Sinuman na ang pangalan ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagatdagatang apoy.
.
Maliwanag na ito ang panahon ng paghatol hindi lamang sa mga patay kundi pati na sa mga buhay.
.
Ngayon ang tanong: may kinalaman kaya ang Revelation 20:12 sa katapusan ng Mayan long count calendar na magaganap sa Dececemder 21, 2012, winter solstice ng taong yun? Bakit parehong may numerong 2012? Ito ba’y isang coincidence lamang? May katotohanan kaya ito?Share this to your profile
                 To view or post comment, please click here


Advertisements

Kung Hei Fat Choy 恭喜发财 2011


Kung Hei Fat Choy 恭喜发财
Happy Chinese New Year 2011


Chinese New Year is a product of the Lunisolar Calendar
The Chinese calendar harmonizes both the Lunar cycle and the Solar year by incorporating astronomical observations of:
a.The phases of the moon and
b.The apparrent path of the sun

How is Chinese New Year’s Day determined?
In one sentence, the Chinese New Year is the second New Moon after the Winter Solstice. It is based strictly on astronomical observations, and has nothing to do with the Pope, emperors, animals or myths. Due to its scientific and mathematical nature, we can easily and precisely calculate backward or forward for thousands of years.

The Winter Solstice occurs when the apparent path of the sun reaches its lowest point on the horizon. To an observer in the northern hemisphere, the sun reaches its lowest height of the year on that day. The shadow it casts is the longest. For an observer in the southern hemisphere, the opposite is true.Share this to your profile
                 To view or post comments, please click here


Ang Aking Ana


Paunawa: Ang tulang ito ay import mula sa dating friendster blog ko na aking na-revive. Ito’y nai-publish ko noong ika-11 ng Abril, 2008 na ang mga komento ay makikita rito. Sa tulang ito ay may babaeng nagduda na hindi ako ang may gawa. Ang sagot ko kanya ay makikita rito.

Ang Aking Ana

Ang aking naging panganay, Ana Regina Carmeli

Ang tulang nasa ibaba ay naisulat ko nung ako’y binata pa. Kasama ng iba ko pang naisulat, ito’y itinago ko na lang at kinalimutan. Nang nakita ko na ang babaing inibig ko nang husto, ako’y nagpasyang lumagay na sa tahimik…

Pagdaan ng mga araw, nalaman kong malapit na akong maging tatay. May napagkasunduan kami ng misis ko na kung lalaki ang magiging panganay namin, ako ang pipili ng magiging pangalan. Kung babae naman, siya. Nung mga panahong ‘yon may napili na ako: Juan Carlos Isidoro, in short, JCI. Ang Juan ay sa lolo ko sa mother side. Ang Carlos ay sa Carlos P. Garcia na pinsan ng nanay ko at ang Isidoro naman ay siyempre, sa akin.

Nang siya’y nagluwal na, isang sanggol na babae kaya siya ang nagbigay ng pangalan. Dahil sa ang misis ko ay palasimba, ang naging pangalan ng sanggol ay Ana Regina Carmeli. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang ‘Ana’. Ang alam ko ay ang Regina Carmeli, Queen of (Mt.) Carmel. Nang itanong ko ito sa kanya, sumagi lang daw sa isipan niya. Ang sapantaha ko’y nakuha niya ito sa karakter na ginawa ko. Baka nasa subconscious na niya ito dahil nung magkasintahan pa lang kami, nabasa na niya ang mga naisulat ko.

‘Yon lang…


Share this to your profile

To view or post comment, please click here

The Two Most Valuable Gifts I Ever Received


The Two Most Valuable Gifts I Ever Received

image lifted from http://www.1happycorner.com/

Two years ago (12Mar’08), I received a valuable gift from Carmeli, one of my daughters. Today (06Apr2010), I receive another one of the same value from Junjun, my only son.

From my daughter, it was a prince and from my son, a princess.

As of this moment, i am overwhelmed with so much JOY and words keep rushing to my mind that I don’t know what and how to write…Share this to your profile

To view or post comment, please click here

Pasasalamat sa Maykapal


Noong isinulat ko ito mahigit tatlumpung taon na ang nakaraan, nasa malalim akong pagmumuni-muni tungkol sa ganda ng kapaligiran. Dumaan muna ang mahaba-habang panahon bago ko napansin na ang tulang ito ay tumatalakay sa ating limang pandama (senses), ang pandinig, pang-amoy, panlasa, panghipo, at pananaw. Dahil nito, buong-puso kong niyuyukuran at pinasasalamatan ang Nag-gabay sa akin upang maisulat ko ito.Share this to your profile
                 To view or post comment, please click here