Second Coming Of Jesus Christ & Polar Shift, Global Earthquake


Second Coming Of Jesus Christ & Polar Shift, Global Earthquake

And the same hour was there a great earthquake, and the tenth part of the city fell, and in the earthquake were slain of men seven thousand: and the remnant were affrighted, and gave glory to the God of heaven. (Revelation 16:18)
(Click on the picture above to watch video)

Advertisements

MGA TAUHAN (sa dula ng buhay)


Ito ay isa sa mahigit na apatnapung tulang Filipino na naisulat ko noong ako ay binata pa. Ang mga ito ay wala na sana ngayon kung hindi dahil sa pagmamalasakit ng naging kasintahan ko. Nang umalis kasi ako sa dati kong tinirahan (Cabugnason Residence, km 12 Sasa, D.C.), iniwan ko na lang ang mga ito dahil makakagawa pa naman ako ng bago. Nang una siyang dumalaw sa bago kong tirahan (Ponce St., D.C.), ang tanong kaagad niya sa akin ay kung dinala ko ba ang mga ito. Sabi ko, wala. Kinabukasan nagbalik siya at daladala na ang mga ito. (kapitbahay lang nila ang Cabugnason Residence)

Nobyembre ng taong 2003 (undas) nang naikwento ko ang tungkol sa mga ito sa naging grade 5 teacher ko sa baranggay na kinalakhan ko (Bongabong, Pantukan, Comval). Babasahin ko, aniya. Ipi-print ko pa Ma’am. Nobyembre (undas pa rin) na ng taong 2006 nang maibigay ko sa kanya ang mga kopya ng mga ito. Pagdaan ng isang buwan muli akong nagbalik sa Bongabong para sa kapistahan (Disyembre 8). Nang nakita niya ako, maluha-luha siyang napayapos sa akin at ang sabi, “Hindi ko akalaing…”. Totoong ako’y umiinom.

Si Ma’am? Siya si Herminia Baptista Arcenas, biyuda ng dati naming Barangay Captain, Grafo Arcenas (SLN). Ang naging kasintahan ko? Siya si Nelly Decena, misis ko at ina ng lima kong anak.Share this to your profile
                 To view or post comment, please click here


Ang Kabilang Buhay


Ayon sa aming Religion teacher sa elementarya na si Mrs. Apolonia dela Cerna, may dalawang uri ng paghatol, ang particular judgment (para sa bawat indibiduwal) at ang general o final judgment. Nung isinulat ko ang tulang ito mahigit tatlumpung taon nang nagdaan, ang nasa isipan ko ay ang final judgment.
.
Sa Revelation 20:15, mababasa ang susunod:
12 At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakatayo sa harap ng trono, at mga aklat ay nangabuksan. Ang isa pang aklat ay binuksan, na siyang aklat ng buhay. Ang mga patay ay hinatulan ayon sa kung ano ang kanilang ginawa gaya ng nakaulat sa mga aklat. 13 Ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa loob nito, at kamatayan at ng hades ang mga taong patay na nasa kanila, at ang bawat tao ay hinuhusgahan ayon sa kung ano ang kanilang ginawa. 14 At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagatdagatang apoy. Ang lawa ng apoy ay ang pangalawang kamatayan. 15 Sinuman na ang pangalan ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagatdagatang apoy.
.
Maliwanag na ito ang panahon ng paghatol hindi lamang sa mga patay kundi pati na sa mga buhay.
.
Ngayon ang tanong: may kinalaman kaya ang Revelation 20:12 sa katapusan ng Mayan long count calendar na magaganap sa Dececemder 21, 2012, winter solstice ng taong yun? Bakit parehong may numerong 2012? Ito ba’y isang coincidence lamang? May katotohanan kaya ito?Share this to your profile
                 To view or post comment, please click here


Kung Hei Fat Choy 恭喜发财 2011


Kung Hei Fat Choy 恭喜发财
Happy Chinese New Year 2011


Chinese New Year is a product of the Lunisolar Calendar
The Chinese calendar harmonizes both the Lunar cycle and the Solar year by incorporating astronomical observations of:
a.The phases of the moon and
b.The apparrent path of the sun

How is Chinese New Year’s Day determined?
In one sentence, the Chinese New Year is the second New Moon after the Winter Solstice. It is based strictly on astronomical observations, and has nothing to do with the Pope, emperors, animals or myths. Due to its scientific and mathematical nature, we can easily and precisely calculate backward or forward for thousands of years.

The Winter Solstice occurs when the apparent path of the sun reaches its lowest point on the horizon. To an observer in the northern hemisphere, the sun reaches its lowest height of the year on that day. The shadow it casts is the longest. For an observer in the southern hemisphere, the opposite is true.Share this to your profile
                 To view or post comments, please click here


The Paradox of Our Time


The Paradox of Our Time

by Dr. Bob Moorehead
not by George Carlin (click here)

The paradox of our time in history is that we have taller buildings but shorter tempers; wider freeways, but narrower viewpoints. We spend more, but have less; we buy more, but enjoy less. We have bigger houses and smaller families; more conveniences, but less time. We have more degrees but less sense; more knowledge, but less judgment; more experts, yet more problems; more medicine, but less wellness.
.
We’ve learned how to make a living, but not a life. We’ve added years to life not life to years. We’ve been all the way to the moon and back, but have trouble crossing the street to meet a new neighbor. We conquered outer space but not inner space. We’ve done larger things, but not better things.
.
We’ve cleaned up the air, but polluted the soul. We’ve conquered the atom, but not our prejudice. We write more, but learn less. We plan more, but accomplish less. We’ve learned to rush, but not to wait. We build more computers to hold more information, to produce more copies than ever, but we communicate less and less.
.
These are the times of fast foods and slow digestion; big men and small character; steep profits and shallow relationships. These are the days of two incomes but more divorce; fancier houses but broken homes. These are days of quick trips, disposable diapers, throwaway morality, one night stands, overweight bodies, and pills that do everything from cheer, to quiet, to kill. It is a time when there is much in the showroom window and nothing in the stockroom. A time when technology can bring this letter to you, and a time when you can choose either to share this insight, or to just hit “delete”.
.
Remember, spend some time with your loved ones, because they are not going to be around forever.
.
Remember to say a kind word to someone who looks up to you in awe, because that little person soon will grow up and leave your side.
.
Remember to give a warm hug to the one next to you, because that is the only treasure you can give with your heart and it doesn’t cost a cent.
.
Remember to say “I love you” to your partner and your loved ones, but most of all mean it. A kiss and an embrace will mend hurt when it comes from deep inside of you.
.
Remember to hold hands and cherish the moment for someday that person will not be there again.
.
AND ALWAYS REMEMBER: Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away.

Dr. Bob Moorehead is former pastor of Seattle’s Overlake Christian Church. He retired in 1998 after 29 years in that post. The essay appeared in ‘Words Aptly Spoken,’ Dr. Moorehead’s 1995 collection of prayers, homilies, and monologues used in his sermons and radio broadcasts.


#393A44’THE PARADOX OF OUR TIME’ video on YouTube as presented by Ajay Rao

Click here to view video in full-screenShare this to your profile
                 To view or post comments, please click here


Pasasalamat sa Maykapal


Noong isinulat ko ito mahigit tatlumpung taon na ang nakaraan, nasa malalim akong pagmumuni-muni tungkol sa ganda ng kapaligiran. Dumaan muna ang mahaba-habang panahon bago ko napansin na ang tulang ito ay tumatalakay sa ating limang pandama (senses), ang pandinig, pang-amoy, panlasa, panghipo, at pananaw. Dahil nito, buong-puso kong niyuyukuran at pinasasalamatan ang Nag-gabay sa akin upang maisulat ko ito.Share this to your profile
                 To view or post comment, please click here