Kapanganakan Kamatayan Pagkabuhay


“…dito natin matitiyak kung ang nabuhay sa baya’y ililibing o idadambana”Share this to your profile
                 To view or post comment, please click here


Advertisements