Ang Leyon


Kung ang LGBT ay magpapakilala sa kanilang sarili ay depende sa kung sila ay nakatira sa isang mapanghusgang kapaligiran, pati na rin sa status ng mga karapatan ng LGBT kung saan sila nakatira.Share this to your profile
                 To view or post comments, please click here


Advertisements