Color Your Blogpost


                 COLOR YOUR BLOGPOST

HTML Color Codes

         F0F8FF          FAEBD7          00FFFF          7FFFD4          F0FFFF
         F5F5DC          FFE4C4          000000          FFEBCD          0000FF
         8A2BE2          A52A2A          DEB887          5F9EA0          7FFF00
         D2691E          FF7F50          6495ED          FFF8DC          DC143C
         00FFFF          00008B          008B8B          B8860B          A9A9A9
         006400          BDB76B          8B008B          556B2F          FF8C00
         9932CC          8B0000          E9967A          8FBC8F          483D8B
         2F4F4F          00CED1          9400D3          FF1493          00BFFF
         696969          1E90FF          B22222          FFFAF0          228B22
         FF00FF          DCDCDC          F8F8FF          FFD700          DAA520
         808080          008000          ADFF2F          F0FFF0          FF69B4
         CD5C5C          4B0082          FFFFF0          F0E68C          E6E6FA
         FFF0F5          7CFC00          FFFACD          ADD8E6          F08080
         E0FFFF          FAFAD2          90EE90          D3D3D3          FFB6C1
         FFA07A          20B2AA          87CEFA          778899          B0C4DE
         FFFFE0          00FF00          32CD32          FAF0E6          FF00FF
         800000          66CDAA          0000CD          BA55D3          9370D8
         3CB371          7B68EE          00FA9A          48D1CC          C71585
         F5FFFA          FFE4E1 FFE4B5          FFDEAD          000080
         FDF5E6          808000          688E23          FFA500          FF4500
         DA70D6          EEE8AA          98FB98          AFEEEE          D87093
         FFEFD5          FFDAB9          CD853F          FFC0CB          DDA0DD
         B0E0E6          800080          FF0000          BC8F8F          4169E1
         8B4513          FA8072          F4A460          2E8B57          FFF5EE
         A0522D          C0C0C0          87CEEB          6A5ACD          708090
         FFFAFA          00FF7F          4682B4          D2B48C          008080
         D8BFD8          FF6347          40E0D0          EE82EE          F5DEB3
         FFFFFF          F5F5F5          FFFF00          9ACD32          191970

Karamihan sa mga blog na nabisita ko na ay may mga titik na itim na nakasulat sa puting bakgrawn. May iilang nakasulat sa dark na bakgrawn at medyo may kahirapang basahin ang mga nilalaman nito.

Gusto mo bang maiba naman sa nakasanayan nang blak en wayt ang iyong blog? Na may border pa na ang kulay ay naaayon sa iyong kagustuhan ? May pamamaraan upang magawa mo ito. Alam kong marami ang nakakaalam nito pero para sa kapakanan ng mga hindi pa, narito ang pina-simple ngunit nakakasiyang paraan:

Madali lamang, ‘di ba? Madali nga pero may iilang punto na dapat mong malaman dahil ang mga nakapaloob sa mga tags ay maaring baguhin ayon sa kagustuhan mo.

Halimbawa:

align=”center” – ito ang plastada ng post mo sa iyong blog; pwede itong gawing “left” o “right”

border=”2″ – ito ang taba o thickness ng border

bordercolor=”#3F48CC” – silp-ikspanaturi (lol)

cellspacing=”0″ – ito ay magagamit lamang kung may maraming malilit na imahe ang napapaloob sa iyong post katulad ng mga avatar at sa mga bloke ng kulay katulad ng nasa pinakaibabaw (HTML Color Codes). Sa nasabi ko na, ito’y pinasimple lamang so leave it “0” na lang.

cellpadding=”15″ – ito ang margin, subalit iba sa nakasanayan na natin na mas malaki ang sa kaliwang bahagi. Pantay lahat dito; right, left, up and down. (note: may mga ‘theme’ na hindi magagamit ang ‘tag’ na ito kagaya ng ‘REDOABLE’. Mag-ikspirimintu ka kung gagana ba ito sa ‘theme’ mo!)

width=”100%” – ito ang lapad ng iyong entri. Pwede mo ring gawing width=”90%” o anumang porsinto na gusto mo.

background-color=”#FFFFFF” – anadir silp-iksplanaturi ting…

font color=”#0000ff” – ito ang kulay ng mga titik sa iyong entri

Iilang Tips pa:

Ang mga bilang o numero na napapaloob sa tags ay sa pixels

Ang mga nakasulat sa bawat bloke ng kulay sa itaas ay tinatawag na HTML COLOR CODES at ito ay pwede mong magamit. Huwag lamang kalimutang maglagay ng “#” sign bago ang code. Halimbawa: gusto mo ang kulay ng “00FFFF”, gawin itong “#00FFFF”

Sa halip ng HTML color code, pwede ka ring maglagay ng “red” o alinmang kulay na nakalista sa ibaba:

Aliceblue Antiquewhite Aqua Aquamarine Azure Beige Bisque Black Blanchedalmond Blue Blueviolet Brown Burlywood Cadetblue Chartreuse ChocolateCoral Cornflowerblue Cornsilk Crimson Cyan Darkblue Darkcyan Darkgoldenrod Darkgray Darkgreen Darkkhaki Darkmagenta Darkolivegreen Darkorange Darkorchid Darkred Darksalmon Darkseagreen Darkslateblue Darkslategray Darkturquoise Darkviolet deeppink Deepskyblue Dimgray Dodgerblue Firebrick Floralwhite Forestgreen Fuchsia Gainsboro Ghostwhite Gold Goldenrod Gray Green Greenyellow Honeydew Hotpink Indianred Indigo Ivory Khaki Lavender Lavenderblush Lawngreen Lemonchiffon Lightblue Lightcoral Lightcyan Lightgoldenrodyellow Lightgreen Lightgrey Lightpink Lightsalmon Lightseagreen Lightskyblue Lightslategray Lightsteelblue Lightyellow Lime Limegreen Linen Magenta Maroon Mediumauqamarine Mediumblue Mediumorchid Mediumpurple Mediumseagreen Mediumslateblue Mediumspringgreen Mediumturquoise Mediumvioletred Midnightblue Mintcream Mistyrose Moccasin Navajowhite Navy Oldlace Olive Olivedrab Orange Orangered Orchid Palegoldenrod Palegreen Paleturquoise Palevioletred Papayawhip Peachpuff Peru Pink Plum Powderblue Purple Red Rosybrown Royalblue Saddlebrown Salmon Sandybrown Seagreen Seashell Sienna Silver Skyblue Slateblue Slategray Snow Springgreen Steelblue Tan Teal Thistle Tomato Turquoise Violet Wheat White Whitesmoke Yellow YellowGreen

Pinaka-importante:
siguraduhing walang mali sa pagkaka-type ng mga tags ur ils, et wel nat wurk…(LOL)

Kung gusto mo pa ng mas customize na mga kulay, mag-klik ditoShare this to your profile
                 To view or post comment, please click here


Advertisements

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s